Programma d'esame Kobudo


Programma d'esame Kobudo Shorei Kai
NUOVO PROGRAMMA IN VIGORE DAL 1 MARZO 2014

Grado / Cintura
Esame
Programma

6 kyu

2 mesi

5 kyu
1. Bo Kihon Dosa Dai Ichi
2. Bo Shorei No Kata Dai Ichi (metà)
3. Bo Kiso Kumite Dai Ichi

5 kyu

3 mesi

4 kyu
1. Bo Kihon Dosa Dai Ni
2. Bo Shorei No Kata Dai Ichi (completo)
3. Tonfa Kihon Dosa Dai Ichi
5. Tonfa Shorei No Kata Dai Ichi

4 Kyu

4 mesi

3 kyu
1. Bo Shorei No Kata Dai Ni
2. Bo kihon dosa dai ni bunkai kumite
3. Bo Kiso Kumite Dai Ni
4. Tonfa Kiso Kumite Dai Ichi
5. Shiai Kumite
3 Kyu

4 mesi
2 kyu
1. Tonfa Shorei No Kata Dai Ni
2. Sai Kihon Dosa Dai Ichi
3. Sai Shorei No Kata Dai Ichi
4. Sai Kiso Kumite Dai Ichi
5. Shiai kumite
2 Kyu

6 mesi
1 kyu
1. Bo Shorei No Kata Dai San
2. Bo Bunkai Kumite
3. Tonfa Kiso Kumite Dai Ni
4. Sai Shorei No Kata Dai Ni
5. Shiai kumite
1 Kyu

6 mesi
1 Dan
Shodan
1. Bo Koryu Kata: Choun No Kun
2. Bo Kiso Kumite Dai San
3. Tonfa Shorei No Kata Dai San
4. Tonfa Bunkai Kumite
5. Nunchaku Kihon Dosa Dai Ichi
6. Nunchaku Shorei No Kata Dai Ichi
7. Revisione di Tutti I Programmi D'esame Di Kyu (dal 6 al 2):
 • bo Kihon Dosa Dai Ichi
 • bo Shorei No Kata Dai Ichi
 • bo Kiso Kumite Dai Ichi
 • bo Kihon Dosa Dai Ni
 • bo Kiso Kumite Dai Ichi
 • bo Shorei No Kata Dai Ni
 • bo Kiso Kumite Dai Ni
 • bo Shorei No Kata Dai San
 • bo Bunkai Kumite
 • tonfa Kihon Dosa Dai Ichi
 • tonfa Shorei No Kata Dai Ichi
 • tonfa Kiso Kumite Dai Ichi
 • tonfa Shorei No Kata Dai Ni
 • tonfa Kiso Kumite Dai Ni
 • sai Kihon Dosa Dai Ichi
 • sai Shorei No Kata Dai Ichi
 • sai Kiso Kumite Dai Ichi
 • sai Shorei No Kata Dai Ni
1 Dan

2 anni
2 Dan
Nidan
1. Bo Koryu Kata: Shushi No Kun
2. Bo Jissen Kumite
3. Tonfa Koryu Kata: Gima No Tonfa
4. Sai Shorei No Kata Dai San
5. Sai Kiso Kumite Dai Ni
6. Nunchaku Shorei No Kata Dai Ni
7. Kama Kihon Dosa Dai Ichi
8. Kama Shorei No Kata Dai Ichi
9. Shiai Kumite
2 Dan

3 anni
3 Dan
Sandan
1. Bo Koryu Kata: Sakugawa No Kun
2. Tsuken Akanchu Nu Eikudi
3. Sai Koryu Kata: Kubo No Sai
4. Sai Bunkai Kumite
5. Nunchaku Shorei No Kata Dai San
6. Nunchaku Kiso Kumite Dai Ichi
7. Kama Kiso Kumite Dai Ichi
8. Kama Shorei No Kata Dai Ni
9. Shiai Kumite
3 Dan

4 anni
 
4 Dan
Yondan
1. Bo Koryu Kata: Sueyoshi No Kun
2. Nunchaku Koryu Kata: Toyama No Nunchaku
3. Tekko Jyutsu
4. Tonfa Jissen Kumite
5. Kama Shorei No Kata Dai San
6. Kama Kiso Kumite Dai Ni
7. Nunchaku Kiso Kumite Dai Ni
8. Shiai Kumite
4 Dan

4 anni
5 Dan
Godan
1. Nunti Koryu Kata: Jigen No Nunti
2. Kanegawa No Timbei
3. Kama Koryu Kata: Chatan Chibaru No Kama
4. Tonfa Koryu Kata: Hamahiga No Tonfa
5. Sai Jissen Kumite
6. Nunchaku Jissen Kumite
7. Nunchaku Bunkai Kumite
8. Kama Bunkai Kumite
5 Dan

5 anni
6 Dan
Rokudan
1. Sai Koryu Kata: Chatan Yara No Sai
2. Nunti Bo
3. Tecchu
4. Sansetsukon
5. Suruchin
6. Gimano tonfa bunkai kumite
7. Choun no kun bunkai kumite
8. Kama Jissen Kumite